โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมHow to เพื่อฉันและเธอ
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายจิรภัทร โกงเหลง
1/3
2
เด็กหญิงจารุกัญญ์ อินทร์จันทร์
1/6
3
เด็กชายณรรถณพงศ์ ณ ถลาง
1/7
4
เด็กหญิงพิชาฎา ขวัญชื่น
1/7
5
เด็กชายพิศวัฒ สุขอุ่น
1/11
6
เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์ชูกลิ่น
1/11
7
เด็กหญิงนภัคมณ สมเสถียร
1/11
8
เด็กหญิงปุญญิสา รอดอุนา
1/11
9
เด็กหญิงธนกรองทอง เสงี่ยมจิตต์
2/4
10
เด็กชายณัฐดนัย แซ่ฮ่าน
2/10
11
เด็กหญิงพรปวีณ์ ชัยเชื้อ
2/10
12
เด็กหญิงภูวษา อินทรเทพ
2/10
13
เด็กหญิงธัญรดี ทองจันทร์
2/11
14
เด็กหญิงนันท์นภัส เขมะพันธุ์มนัส
2/11
15
เด็กหญิงภัทรนิดา สงอนุรักษ์
2/11
16
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิสูตรทอง
3/8
17
เด็กหญิงอติกานต์ แมนเมือง
3/8
18
นางสาวโชติรสา เกษตรานนท์
4/8
19
นายปุณยวีร์​ จิตรัตน์​
4/9
20
นางสาวกวินนาฎ ปราบปราม
4/12
21
นางสาวพัฒน์นรี ติ่งนางรอง
6/8
22
นางสาวณัฏฐณิชา ชินวงศ์
6/9
23
นางสาวแสงรพี เพชรรัตน์
6/9
24
นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ สันติทวีฤกษ์
6/9
25
นางสาวชญาดา ผลผลา
6/9
26
นางสาวปิ่นมนัส ปาลานุสรณ์
6/9
27
นางสาววิไลลักษณ์ พรวัฒนาเจริญ
6/9
28
นางสาวสโรชา วิจิตรปัญญา
6/9
29
นางสาวสิริภัสรา อุปการณ์
6/9
30
นางสาวธัญวรัตม์ เกื้อด้วง
6/9