โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมเทเบิลเทนนิส
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 15 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34117
เด็กชายกิตติธัช ลิ้มสุขสมบูรณ์
2/7
2
34118
เด็กชายกีรติ มณีกาญจน์
2/7
3
34119
เด็กชายไกรคชา สาโรชวงศ์
2/7
4
34120
เด็กชายชัชนันท์ จรูญรักษ์
2/7
5
34121
เด็กชายธนกฤต พวงทิพย์
2/7
6
34122
เด็กชายนันทพัทธ์ เพชรประเสริฐ
2/7
7
34127
เด็กชายศตวรรษ สุนทรปิยะพันธ์
2/7
8
34128
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ราชฉวาง
2/7
9
34130
เด็กชายอนุภัทร ปานบำรุง
2/7
10
34155
เด็กชายจิรัสย์ จิตราภิรมย์
2/8
11
34157
เด็กชายณภัทร คำเนตร
2/8
12
34158
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
2/8
13
34160
เด็กชายนิธิภัทร บุญญานุพงศ์
2/8
14
34176
เด็กหญิงนันท์นภัส สมบูรณ์ดี
2/8
15
33566
เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์ สัตตรัตน์
3/8