โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมเกมกระดานคำคม (สมัครที่ คุณครูอรอรุณ)
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 6 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
31583
นางสาวบัณฑิตา คณะเสาวชัย
5/7
2
33801
นายธนาวุฒิ หนุนภักดี
5/8
3
31439
นางสาวกุลณัฐ สกุลรัตน์
5/8
4
31575
นางสาวกานต์พิชชา อินทร์สม
5/8
5
30902
นางสาวปัณสิตา พรมเสนะ
6/9
6
31166
นางสาวปัณฐิตา พรมเสนะ
6/12