โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมเกมกระดานคำคม (สมัครที่ คุณครูอรอรุณ)
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 4 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32931
นายดุจนที สุรินทร์
4/5
2
34974
นายสิงหเทพ อ่อนคง
4/5
3
34978
นางสาวธีริศรา สุขสม
4/5
4
32196
นายภูมิธรรม แซ่หลู่
5/3