โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมTo Be Number One (สมัครที่ คุณครูลมัย)
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 35 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32755
เด็กชายกฤตินันท์ รักษ์แดง
3/7
2
32758
เด็กชายนริศ สุวรรณรัตน์
3/7
3
32762
เด็กชายสุทธิภัทร แสงภิบาล
3/7
4
32732
เด็กชายสิริกร พลภักดี
3/8
5
32032
นางสาวสุธาสินี ทองเรือง
4/4
6
32062
นางสาวธนันท์ชนก กลางรักษ์
4/4
7
34333
นางสาวสกุลรัตน์ ทองมีขวัญ
4/4
8
32204
นางสาวฐานิตา ปรีชา
4/5
9
32213
นางสาวมนัสนันท์ พูลสมบัติ
4/5
10
32030
นางสาวศิรภัสสร แซ่ฉั่ว
4/6
11
32208
นางสาวบัณฑิตา ชูแก้ว
4/6
12
32217
นางสาวศศิกานต์ ใจปลื้ม
4/6
13
32218
นางสาวศศิธร ทองศึก
4/6
14
32476
นางสาวสุวภัทร ขนายน้อย
4/6
15
34438
นางสาวสิรามล เมืองมา
4/6
16
32034
นางสาวอรวรา ชูรักษ์
4/7
17
32282
นางสาวฐิดาพร พลอยมี
4/7
18
32322
นางสาวพิชยา ศรีรักษา
4/9
19
32018
นางสาวฐิตารีย์ ทึ่งสุทธิกานต์
4/11
20
32361
นางสาวลลิตา จินดาวร
4/11
21
31706
นางสาวอาทิตยา จิปริก
5/2
22
31003
นายปรเมศวร์ นวลขาว
6/1
23
31110
นางสาวชัชฎาภรณ์ ชูแก้ว
6/2
24
30774
นางสาวนพรัตน์ เกศรัตน์
6/3
25
31018
นางสาวกันต์รวี จินดาวรรณ
6/3
26
31038
นางสาวมุทิตา บัวนวล
6/3
27
31111
นางสาวณัฐกาน นวลเกิด
6/3
28
33843
นางสาวสุภมาศ มาลัย
6/3
29
31100
นางสาวกรกช ดำรักษ์
6/4
30
31126
นางสาวศิวภรณ์ เพชรรอด
6/5
31
31131
นางสาวอริษา มาบกลาง
6/5
32
31133
นางสาวอาทิตยา รอดไทย
6/5
33
31122
นางสาวปาลิตา แสงเดช
6/6
34
31123
นางสาวพิมพ์ลภัส ฤทธิกัน
6/6
35
31106
นางสาวจิรภัทร กอบดวง
6/7