โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมTo Be Number One
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 55 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงพาขวัญ ดาวสุวรรณ
1/1
2
เด็กหญิงอภิญญา คำจันทร์
1/1
3
เด็กหญิงญาณิสา แซ่ด่าน
1/3
4
เด็กหญิงณัฐณิชา รักสุวรรณ
1/3
5
เด็กหญิงทิวาวัลย์ งามประดิษฐ์
1/4
6
เด็กชายอัษฎาวุธ พ้นภัย
1/5
7
เด็กหญิงชวิศา จิตต์ตรง
1/5
8
เด็กหญิงธัญลักษณ์กมล ภักดีชน
1/5
9
เด็กหญิงพุธิตา สุขประเสริฐ
1/5
10
เด็กหญิงสุกฤตา เวชกุล
1/5
11
เด็กหญิงศรีรัตน์ อุไรวรรณ
1/6
12
เด็กหญิงชญานันท์ จันทร์เจริญ
1/8
13
เด็กหญิงตีรณา พานทอง
1/8
14
เด็กหญิงอัยพัชร์ โรจนสารัมภกิจ
1/8
15
เด็กหญิงชญานี แก้วทองด้วง
1/9
16
เด็กหญิงพรธีรา ไทยเสน
1/9
17
เด็กหญิงวันทิตา เตโชดมสิริ
1/9
18
เด็กหญิงจิรประภา เลิศสิริรุ่งโรจน์
2/3
19
เด็กหญิงพรธิบุญญา อ่อนคำ
2/3
20
เด็กหญิงพริมา รูปต่ำ
2/3
21
เด็กหญิงวิสสุตา กวมทรัพย์
2/3
22
เด็กหญิงทัศนิม หะมะ
2/3
23
เด็กชายวรรณชาติ พลทอง
2/8
24
เด็กหญิงวรางคณา กล้าแข็ง
3/2
25
เด็กหญิงกรวรรณ วิริยะพิทักษ์
3/7
26
เด็กหญิงณิชกานต์ ไวยหงษ์
3/7
27
เด็กหญิงวรวลัญช์ ชุมชอบ
3/7
28
เด็กหญิงชนิตา พลารชุน
3/8
29
เด็กหญิงชมภูนุช เขียวดำ
3/9
30
เด็กหญิงนิชนันท์ วิเชียร
3/9
31
นางสาวณัฐณิชา ช่วยเอียด
4/1
32
นางสาวหทัยชนก สุพร
4/1
33
นางสาวธนพร รูปสะอาด
4/1
34
นางสาวศกลรัตน์ สุวรรณหงษ์
4/4
35
นางสาวธนัญชนก เรืองหิรัญ
4/5
36
นางสาวอรอนงค์ เรืองเมือง
4/5
37
นางสาวธาราทิพย์ บัวดำ
4/6
38
นางสาวอริสา ศิริสุข
4/7
39
นายปิยเดช ทิพย์ป่าเว
4/9
40
นางสาวพรนภัส ชูพยัคฆ์
4/9
41
นางสาวพัชราพา สุตันติราษฎร์
4/9
42
นายทักษ์ดนัย เรืองอร่าม
4/12
43
นายอภิสิทธิ์ ศรีนาคนิล
4/12
44
นางสาวปนัสยา ลาบุญตา
4/12
45
นางสาวกมลชนก พรศุภมาศ
5/2
46
นายจิรเมธ หนูโนต
5/4
47
นางสาวฟ้าใส หนูคง
5/4
48
นายวริทธิ์พล เทพจินดา
5/5
49
นายภูริภัทร วัฒนานนท์
5/5
50
นายศุภวิชญ์ หลิมวงศ์
5/5
51
นางสาวจามีญา คิดขยัน
5/5
52
นางสาวสุรัชนี ชูหวาน
5/5
53
นางสาวรวิสรา เขมานุวงศ์
5/7
54
นางสาวศรุตา เบญจพิทักษ์ดิลก
6/7
55
นางสาวณิชา สาลี
6/7