โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมTo Be Number One (สมัครที่ คุณครูลมัย)
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 20 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34589
เด็กหญิงกรวรรณ วิริยะพิทักษ์
1/7
2
34595
เด็กหญิงณิชกานต์ ไวยหงษ์
1/7
3
34604
เด็กหญิงวรวลัญช์ ชุมชอบ
1/7
4
34557
เด็กหญิงชนิตา พลารชุน
1/8
5
34558
เด็กหญิงนฎกร สมวงศ์
1/8
6
34567
เด็กหญิงพิชญ์สินี อุดมกิจพิพัฒน์
1/8
7
34174
เด็กหญิงธีร์กานต์ คงเดิม
2/8
8
33592
เด็กหญิงสินิดทรา หมัดสดาย
3/8
9
32938
นายปณพัฒน์ สุขเจริญ
4/1
10
33011
นางสาวศรุตา เบญจพิทักษ์ดิลก
4/7
11
32030
นางสาวศิรภัสสร แซ่ฉั่ว
5/6
12
32208
นางสาวบัณฑิตา ชูแก้ว
5/6
13
32217
นางสาวศศิกานต์ ใจปลื้ม
5/6
14
32218
นางสาวศศิธร ทองศึก
5/6
15
32476
นางสาวสุวภัทร ขนายน้อย
5/6
16
34347
นางสาวดุษฎี ลาละการ
5/6
17
32034
นางสาวอรวรา ชูรักษ์
5/7
18
32076
นางสาววันวิสา หวานทอง
5/7
19
32282
นางสาวฐิดาพร พลอยมี
5/7
20
31590
นางสาวพิชญ์ภัทร หนูคง
6/1