โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมScience show
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 9 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวฑีรนันท์ หนูแปลก
4/6
2
นางสาวกมลนัทธ์ โรจนรัตน์
4/10
3
นางสาวภิญญาวีณ์ ชัยรัตน์รังสี
4/10
4
นางสาวรักษิตา เพชรสถิตย์
5/1
5
นางสาวขวัญชนก จิตรนุ่ม
5/1
6
นางสาวสุชาดา เกิดกลาง
5/1
7
นางสาวกนกวรรณ มณีรัตน์
5/2
8
นางสาวเบญจวรรณ ดาวหน
5/2
9
นางสาวปิยะวรรณ พูลพล
6/7