โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวณชญาดา แก้วหีตนุ้ย
4/2
2
นางสาวบาหลี แช่มช้อย
4/2
3
นางสาวรัญชน์ นาคน้อย
4/2
4
นางสาวนันท์นภัส ชมภูพล
4/2
5
นางสาวเบญจมาศ วิชัยดิษฐ
4/2
6
นางสาวณัฐณิชา ธานีวงษ์
4/4
7
นางสาวณิชารีย์ ชูแก้ว
4/4
8
นางสาวประภาพร บุศย์เพชร
4/7
9
นางสาวสุกฤตา วิเศษศักดา
4/7
10
นางสาวกานติภัค คล้ายแก้ว
4/11
11
นางสาวชลธิชา แก้วกูล
4/11
12
นางสาวภัทราวรรณ ทองเฝือ
5/6
13
นางสาวสโรชา กาญจนานุรักษ์
5/6
14
นางสาวพิชญ์สินี จันทร์รุ่ง
5/6
15
นางสาวกรกมล ชูจิต
5/12
16
นางสาวปริยฉัตร พนมวัน ณ อยุธยา
5/12
17
นางสาวชนนันท์ ค้วนเเอ่ม
5/12
18
นายโกสินทร์ สินหมัด
6/6
19
นางสาวชุตินันท์ คำแก้ว
6/6
20
นางสาวปฏวีกานต์ ศรีหะรัญ
6/6
21
นางสาวศศิธร พริ้งวัฒนาสกุล
6/6
22
นางสาวนรวรรณ เลี่ยนศิริ
6/6
23
นางสาวนันทพร สิงทองหอม
6/6
24
นางสาวพรทิพา แซ่ลิ้ม
6/8
25
นายศุภณัฐ ศรีวิชาชาญ
6/11
26
นางสาวอมลณัฐ คงสมจิตต์
6/11
27
นางสาวสิรภัทร จิตต์ธรรม
6/12
28
นางสาวอัญยดา คเชนทองสุวรรณ์
6/12
29
นางสาวชนากานต์ เพชรแก้ว
6/12
30
นางสาวสุชาดา รัตนะ
6/12