โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 38 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32711
นางสาวปฏวีกานต์ ศรีหะรัญ
4/6
2
32997
นางสาวกัญญารัตน์ ทับทิมหิน
4/6
3
32920
นางสาวศศิธร ฟองสมุทร
4/11
4
33057
นางสาวพิชญาภา อินทร์นาค
4/11
5
34899
นางสาวธัญญาลักษณ์ ธรฤทธิ์
4/12
6
34900
นางสาวบัณฑิตา น้อยโนนทอง
4/12
7
34902
นางสาวสุชาดา รัตนะ
4/12
8
34903
นางสาวหฤทัย ทองเฝือ
4/12
9
32107
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็ญแก้ว
5/6
10
32108
นางสาวธีจุฬา หมานพัฒน์
5/6
11
32121
นางสาวสุทัสสา สุปันตี
5/6
12
32295
นางสาวสุมาลิน ฟ้าสิริพร
5/6
13
34345
นางสาวกรกนก สุขสวัสดิ์
5/6
14
31780
นางสาวโยษิตา สิงห์ปลอด
6/6
15
33783
นางสาวกฤติกา ชูศรี
6/6
16
31412
นางสาววรรณอุษา ครุฑอ้วน
6/7
17
31458
นางสาววณิชยา ศรีชัยญา
6/7
18
31486
นางสาวเจนจิรา ทรัพย์พนาชัย
6/7
19
31491
นางสาวธีร์จุฑา สิมารักษ์
6/7
20
31503
นางสาวศิโรรัตน์ รัตนะกิตติกุล
6/7
21
31543
นางสาวพัชรี จิตต์แก้ว
6/7
22
31666
นางสาวภัทราวดี มุงคุณ
6/7
23
31703
นางสาวสุภาวี สุวรรณฤทธิ์
6/7
24
31704
นางสาวอฐิตญา แท่นนิล
6/7
25
31731
นางสาวถิรพร มีชูสาร
6/7
26
31737
นางสาวพิชามญชุ์ ศิริเพชร
6/7
27
31739
นางสาวมินตรา มีทวี
6/7
28
31784
นางสาวสุธิมนต์ หนูจีนจิตร
6/7
29
33750
นางสาวธีรกานต์ ภิรมย์นก
6/7
30
33776
นางสาวพรทิภา รักแดง
6/7
31
33788
นางสาวกฤติกาญจน์ มนต์ภาณีวงศ์
6/7
32
33792
นางสาวปริชญา บรรจงเกลี้ยง
6/7
33
33794
นางสาวพัชรินกรณ์ นพรัตน์
6/7
34
33796
นางสาวมันตา ค้วมแอ่ม
6/7
35
33797
นางสาวสุดารัตน์ คงเติม
6/7
36
31762
นางสาวกมลวรรณ วิชัยดิษฐ
6/11
37
31763
นางสาวกรณิศา อุดมรัตน์
6/11
38
32593
นางสาวนันทชพร มาฆทาน
6/11