โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมโครงงาน STEM
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 15 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33685
เด็กหญิงชนากานต์ อินทเจียด
2/11
2
33700
เด็กหญิงศิรประภา กรายแก้ว
2/11
3
33849
นายวัชระ ทวนทอง
5/11
4
31397
นางสาวฐิติวรดา เรืองปลอด
5/12
5
31497
นางสาวพรสินี คงไสยา
5/12
6
31701
นางสาววาสนา เจ้ยยา
5/12
7
31733
นางสาวนันท์นภัส มรกต
5/12
8
31744
นางสาวสุพิชญา ควรสวัสดิ์
5/12
9
31764
นางสาวกัลยรัตน์ สัมพันธ์
5/12
10
31766
นางสาวจิรนันท์ พูลสวัสดิ์
5/12
11
31769
นางสาวชุตินันท์ ศรีเพชรพูล
5/12
12
31782
นางสาวศมา สุทธิ
5/12
13
33862
นางสาวกวิสรา เครือแพ
5/12
14
33863
นางสาวนันทกาญร์ กาญจนสมบูรณ์
5/12
15
33864
นางสาวมัสฤณ ชูจันทร์
5/12