โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมโครงงาน STEM
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 17 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34175
เด็กหญิงธีรนาฏ พัฒนสิงห์
2/8
2
32924
นางสาวอรณิชา ไพศรีรัตน์
4/6
3
32958
นางสาวปภาวรินทร์ สาเรศ
4/8
4
32674
นางสาวปิยาพัชร จันทร์แจ่มศรี
4/11
5
32973
นางสาวไอลดา แซ่ฮุย
4/11
6
33041
นางสาวเกตน์สิรี จุลจันทร์
4/11
7
33064
นางสาวสุชัญญา เทพนุ้ย
4/11
8
34906
นางสาวณัฐรดา สมภักดี
4/11
9
34907
นางสาวเนตรนคร ณ นคร
4/11
10
32625
นางสาวกมลชนก โชติรัตน์
4/12
11
32627
นางสาวกัญญ์วรา ลีละศุลีธรรม
4/12
12
32639
นางสาวพิมผกา บุญเพ็ชร์
4/12
13
32278
นางสาวเกวลิน สุขไกว
5/6
14
34299
นางสาวจริญา หนูน้อย
5/6
15
32194
นายอมรเทพ ไกรวงศ์
5/7
16
34355
นางสาวธัญณัฏฐ์ แซ่ตั้ง
5/7
17
33849
นายวัชระ ทวนทอง
6/11