โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 21 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34132
เด็กหญิงชลรัตน์ จักรานนท์
1/7
2
34133
เด็กหญิงญาดา ศิลปวิสุทธิ์
1/7
3
34142
เด็กหญิงภูชฎาภรณ์ ภูวรกิจ
1/7
4
34147
เด็กหญิงลักษิกา เจริญผล
1/7
5
34151
เด็กหญิงสุลลิตา ศรัทธาสุข
1/7
6
33526
เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรสงค์
2/7
7
33537
เด็กหญิงณัฐริกา เอียดด้วง
2/7
8
32730
เด็กชายวชิร ไพเราะ
3/8
9
32435
นางสาวธันชนก บุญเหลือ
4/8
10
32445
นางสาวอุมาพร ชัยยศ
4/8
11
32425
นางสาวกมลพรรณ จันทร์แสง
4/13
12
33721
นางสาวธนิดา นันทคีรี
5/1
13
33724
นางสาวบุษกร จันทร์ด้วง
5/1
14
33726
นางสาวพรทิพย์ สังข์ประคอง
5/1
15
33731
นางสาวเอมอมร แดงเสน
5/1
16
31777
นางสาวพิชญา ลือวรวิญญู
5/4
17
31770
นางสาวญาดา ทองรัตน์
5/8
18
31785
นางสาวเสาวนีย์ รอดเจริญ
5/8
19
31767
นางสาวชยุดา ธุวานนท์
5/10
20
31798
นายปัณณธร ผิรังคะเปาระ
5/12
21
31693
นางสาวปิ่นศวิตา ทองสลัก
5/12