โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 32 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34131
เด็กหญิงกัญญ์วรา ตั้งสิริพันธกุล
2/7
2
34132
เด็กหญิงชลรัตน์ จักรานนท์
2/7
3
34133
เด็กหญิงญาดา ศิลปวิสุทธิ์
2/7
4
34140
เด็กหญิงปานแก้ว คงบัว
2/7
5
34142
เด็กหญิงภูชฎาภรณ์ ภูวรกิจ
2/7
6
34145
เด็กหญิงยลดา เสือนวล
2/7
7
34146
เด็กหญิงรัญชิดา เสมอรูป
2/7
8
34147
เด็กหญิงลักษิกา เจริญผล
2/7
9
34150
เด็กหญิงสุชัญญา พรหมศร
2/7
10
34151
เด็กหญิงสุลลิตา ศรัทธาสุข
2/7
11
33526
เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรสงค์
3/7
12
32960
นางสาวปุญยนุช สมตระกูล
4/6
13
32961
นางสาวพัชรินทร์ สร้อยสนธิ์
4/6
14
32972
นางสาวอุมาพร นครจินดา
4/7
15
34957
นางสาวกันต์ฤทัย ช่วยสงค์
4/7
16
32962
นางสาวภาขวัญ แพ่งยงยุทธ
4/10
17
34924
นางสาวศศิวรรณ กัญญะพิลา
4/10
18
34996
นางสาวพิชญา คลาดนาน
4/10
19
32205
นางสาวทศวรรณ สิงหา
5/5
20
32245
นางสาวจินต์จุฑา เล็กจริง
5/5
21
32255
นางสาวพรรัตน์ ฤกษ์เมือง
5/5
22
32262
นางสาวสิริกร เฮ็งพลอย
5/5
23
32206
นางสาวธัณญรัตน์ สุวรรณรัตน์
5/6
24
33721
นางสาวธนิดา นันทคีรี
6/1
25
33724
นางสาวบุษกร จันทร์ด้วง
6/1
26
33726
นางสาวพรทิพย์ สังข์ประคอง
6/1
27
33731
นางสาวเอมอมร แดงเสน
6/1
28
31453
นางสาวปัทมวรรณ ธนเกียรติวงศ์
6/2
29
31551
นางสาวองค์ชนิตา แช่มช้อย
6/2
30
31630
นางสาวปุญญรักษ์ รัตนาลังการ
6/2
31
33743
นางสาวลักษิณา ศิขินารัมย์
6/2
32
31693
นางสาวปิ่นศวิตา ทองสลัก
6/12