โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวัฒนธรรมจีน
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 16 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34179
เด็กหญิงพจณิชา พรประเสริฐสม
1/8
2
33520
เด็กชายธนัตกุล สุทธิรักษ์
2/7
3
33521
เด็กชายธัญชนก แก้วกัน
2/7
4
33522
เด็กชายนัทวิชญ์ ทิศพ่วน
2/7
5
33525
เด็กชายภูริณัฐ พรหมสถิตย์
2/7
6
33528
เด็กชายสุรพัศก์ เจนนพกาญจน์
2/7
7
32278
นางสาวเกวลิน สุขไกว
4/6
8
32295
นางสาวสุมาลิน ฟ้าสิริพร
4/6
9
32320
นางสาวประกายดาว เปียสกุล
4/7
10
32309
นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรรักษ์
4/9
11
32312
นางสาวจุฑามาศ จิตประพันธ์
4/9
12
32067
นางสาวปริยาภัทร สุขเกื้อ
4/11
13
32293
นางสาวศิรภัสสร สารารักษ์
4/11
14
32317
นางสาวธนพร แซ่ลิ้ม
4/11
15
34416
นางสาวมณฑิรา พุฒทอง
4/11
16
34423
นางสาวปภาวรินท์ แซ่เล้า
4/12