โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวัฒนธรรมจีน (สอนโดนเหล่าซือเจ้า MLP)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงณัชฌนันท์ ศรีเปารยะ
1/8
2
เด็กหญิงสิริภัทร แซ่หลิ้ม
1/9
3
เด็กหญิงกนิษฐา รอดเจริญ
2/7
4
เด็กหญิงมุกระวี คงปาน
2/7
5
เด็กหญิงศุภิศรา อเนกศุภพล
2/7
6
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล สืบสุข
2/8
7
เด็กหญิงบุณยาภา แจ่มจรัส
2/8
8
เด็กหญิงอันนา จันทร์กุล
2/8
9
เด็กหญิงจีรณัฐ คงทรัพย์
3/7
10
เด็กหญิงชนัญชิดา บุญคง
3/7
11
เด็กหญิงฐาปณีย์ ประดับ
3/7
12
เด็กหญิงดวงกมล ชื่นชม
3/7
13
เด็กหญิงธัญชนก บุษบรรณ
3/7
14
เด็กหญิงปุญญิศา วังบุญคง
3/7
15
เด็กหญิงฟ้าใส มากบุญ
3/7
16
เด็กหญิงภัทรวดี ชัยยศ
3/7
17
เด็กหญิงวริยา สื่อมโนธรรม
3/7
18
เด็กหญิงศุภกานต์ สุวรรณ
3/7
19
เด็กชายจิตติพัฒน์ ลักขีพินิศกุล
3/8
20
เด็กชายณัฐพัชร วิเศษ
3/8
21
เด็กชายนนทพัทธ์ แป้นคล้าย
3/8
22
เด็กหญิงกุลริศา สมเสถียร
3/8
23
เด็กหญิงบัณฑิตา นาคบุญช่วย
3/8
24
เด็กหญิงพิชญ์สินี อำไพจิตร์
3/8
25
เด็กหญิงเวธกา วิริยะวารี
3/8