โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมEnglish for Fun
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 23 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34122
เด็กชายนันทพัทธ์ เพชรประเสริฐ
1/7
2
33556
เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีบุรินทร์
2/8
3
33557
เด็กชายธนโชติ เงยยถิรกุล
2/8
4
33558
เด็กชายธนธรณ์ เขียวคง
2/8
5
33559
เด็กชายบุรัสกร ตั้งปอง
2/8
6
33560
เด็กชายปวี เปียประจำชน
2/8
7
33561
เด็กชายพณิชพล มากมี
2/8
8
33562
เด็กชายเพชรแท้ มณีรัตน์
2/8
9
33568
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีรัตน์
2/8
10
33569
เด็กหญิงกนกอร ชนะสงคราม
2/8
11
33577
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดาวหน
2/8
12
33581
เด็กหญิงพิชญ์สินี วงศ์สุบรรณ
2/8
13
33585
เด็กหญิงภัทรธิดา วิกาล
2/8
14
33587
เด็กหญิงรักษิตา เพชรสถิตย์
2/8
15
32763
เด็กชายสุเมธัส จันทร์ปาน
3/7
16
32765
เด็กชายไอแซ็คป์ ทรูเลิฟ ไอซิส ยมพุก
3/7
17
32767
เด็กหญิงเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
3/7
18
32769
เด็กหญิงชญาดา ขาวบ้านนา
3/7
19
32774
เด็กหญิงธนพรรณ นพคุณสิริ
3/7
20
32740
เด็กหญิงปานปริยา ชัยสิทธิ์
3/8
21
32745
เด็กหญิงพิชชาพร เพชรอาวุธ
3/8
22
32748
เด็กหญิงรุ่งไพลิน เพชรคงทอง
3/8
23
32750
เด็กหญิงสุพิชชา พรหมวันรัตน์
3/8