โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมSKIT (สอนโดย Aj.Jonathan MLP)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 6 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายจิรสิทธิ์ โต๊ะเเอ
1/7
2
เด็กหญิงธาภรัตน์ คงแก้ว
2/5
3
เด็กหญิงพิชชาภา พูลสิน
2/5
4
เด็กชายศิณะ เสรีบูรณะพงศ์
3/3
5
เด็กชายธาวิญ พลายสวัสดิ์
3/9
6
เด็กชายวสุพล สุดสนิท
3/9