โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมEnglish for Fun
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33533
เด็กหญิงจิณห์นิภา พันธุ์จันทร์ดี
3/7
2
33538
เด็กหญิงธนภรณ์ อ่างทอง
3/7
3
33541
เด็กหญิงนันท์นภัส ดำล้วน
3/7
4
33546
เด็กหญิงปรายฟ้า แฮฟเนร
3/7
5
33554
เด็กหญิงศิริรัตน์ สร้อยจู
3/7
6
33556
เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีบุรินทร์
3/8
7
33557
เด็กชายธนโชติ เงยยถิรกุล
3/8
8
33558
เด็กชายธนธรณ์ เขียวคง
3/8
9
33559
เด็กชายบุรัสกร ตั้งปอง
3/8
10
33560
เด็กชายปวี เปียประจำชน
3/8
11
33561
เด็กชายพณิชพล มากมี
3/8
12
33562
เด็กชายเพชรแท้ มณีรัตน์
3/8
13
33563
เด็กชายภีม เรืองศรี
3/8
14
33565
เด็กชายสิริ พัฒนกูล
3/8
15
33567
เด็กหญิงกนกพิชญ์ อภิชล
3/8
16
33568
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีรัตน์
3/8
17
33570
เด็กหญิงกิรณา คงสุทธิ์
3/8
18
33572
เด็กหญิงชนนพรรษา วัจนเทพินทร์
3/8
19
33576
เด็กหญิงธนัญญรัฏฐ์ เทียมแก้ว
3/8
20
33577
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดาวหน
3/8
21
33578
เด็กหญิงปภาวรินท์ ถาพร
3/8
22
33579
เด็กหญิงปริสา นนทศักดิ์
3/8
23
33580
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใจทัศน์
3/8
24
33581
เด็กหญิงพิชญ์สินี วงศ์สุบรรณ
3/8
25
33585
เด็กหญิงภัทรธิดา วิกาล
3/8
26
33586
เด็กหญิงภิญญาภรณ์ ศรีสุข
3/8
27
33587
เด็กหญิงรักษิตา เพชรสถิตย์
3/8
28
33588
เด็กหญิงลภัสรดา พัฒนรักษ์
3/8
29
33590
เด็กหญิงศศิธร กิจสนอง
3/8
30
33591
เด็กหญิงศศิประภา ศรีฟ้า
3/8