โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมกำลังใจ
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 19 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34138
เด็กหญิงนลินทิพย์ แก้วมหา
1/7
2
34156
เด็กชายชนัฐพล ยศเมฆ
1/8
3
34180
เด็กหญิงพัทธนันท์ กรดมณี
1/8
4
33523
เด็กชายปวริศร์ เมืองระรื่น
2/7
5
33524
เด็กชายพีรวิชญ์ เรืองเพ็ง
2/7
6
33533
เด็กหญิงจิณห์นิภา พันธุ์จันทร์ดี
2/7
7
33538
เด็กหญิงธนภรณ์ อ่างทอง
2/7
8
33540
เด็กหญิงธัญรดา ฤทธิ์เรือง
2/7
9
33541
เด็กหญิงนันท์นภัส ดำล้วน
2/7
10
33542
เด็กหญิงนันท์นภัสร์ เกตุกุล
2/7
11
32770
เด็กหญิงชาลิสา เพชรรักษ์
3/7
12
32771
เด็กหญิงณฐพร สุริยัน
3/7
13
32772
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชินวงศ์
3/7
14
32779
เด็กหญิงมุนินทร์ ทองนิตย์
3/7
15
32780
เด็กหญิงวรรณศร แก้ววัดปริง
3/7
16
32781
เด็กหญิงศิรินันท์ วิทวัสไพศาล
3/7
17
34312
นางสาวจริยาภรณ์ ครุฑปักษี
4/3
18
32154
นางสาวณัฐฤดี วุฒิจันทร์
4/4
19
32128
นายกันพัฒน์ เรอุไร
4/12