โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมกำลังใจ (สอนโดยครูหยก MLP)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 26 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงศกุรภัสส์ เพชรโสม
1/2
2
เด็กชายกิตติพล แซ่ลิ้ง
1/3
3
เด็กชายนิติพล วัชรสินธุ
1/6
4
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สีแสง
1/6
5
เด็กหญิงสิริยากร ทองจุ้ย
1/6
6
เด็กหญิงกุญช์ชญา สุริยาชัย
1/8
7
เด็กชายวงธนา กาเลี่ยง
1/12
8
เด็กหญิงณัฐวรา เกื้อสกุล
2/11
9
เด็กหญิงรวิพร แซ่เซียว
2/11
10
เด็กหญิงณัฐธิตา ไม้แก้ว
3/2
11
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพธิพันธุ์
3/4
12
เด็กหญิงเปรมกมล บุญลี่
3/4
13
เด็กหญิงวรวลัญช์ วิบูลย์ชาติ
3/4
14
เด็กชายจารุกิตต์ ทวีทอง
3/6
15
เด็กชายหฤษฎ์ มณีโชติ
3/7
16
เด็กชายกรณ์อิชณน์ ศรีภิรมย์มิตร
3/8
17
เด็กชายเขษมศักดิ์ ทองมี
3/8
18
เด็กชายชาญพัฒน์ สุขเพชร
3/8
19
เด็กชายธนเสฏฐ์ สุวรรณรัตน์
3/8
20
เด็กชายพชร คงมะลวน
3/8
21
เด็กชายภาณุวัฒน์ สุขสม
3/8
22
เด็กชายภูมิธีร์ธวัส ภัทรกุลภากร
3/8
23
เด็กชายภูริชภณ ติณณาธร
3/8
24
เด็กชายวชิรวิทย์ ภู่วัฒนาพันธ์
3/8
25
เด็กชายวุฒิพร ชูเชิด
3/8
26
เด็กชายสืบสุข กลางรักษ์
3/8