โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมกำลังใจ
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34138
เด็กหญิงนลินทิพย์ แก้วมหา
2/7
2
34156
เด็กชายชนัฐพล ยศเมฆ
2/8
3
34159
เด็กชายเดชาธร ศิลาดี
2/8
4
34168
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ หมานพัฒน์
2/8
5
34170
เด็กหญิงจิรัชญา อภิรักษ์พงไพร
2/8
6
34171
เด็กหญิงณัฐณิชา ตั้งชวลิต
2/8
7
34172
เด็กหญิงณัฐธิกานต์ แก้วผุดผ่อง
2/8
8
34178
เด็กหญิงปุญญิสา สุขศรี
2/8
9
34180
เด็กหญิงพัทธนันท์ กรดมณี
2/8
10
34181
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บ่อน้อย
2/8
11
34182
เด็กหญิงภารดี เสืออินโท
2/8
12
34183
เด็กหญิงศศิ เมืองเขียว
2/8
13
34186
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุวรรณกิจ
2/8
14
34187
เด็กหญิงสุภัคสิริ ใจห้าว
2/8
15
33523
เด็กชายปวริศร์ เมืองระรื่น
3/7
16
33530
เด็กหญิงกมลาภรณ์ ประศาสน์กุล
3/7
17
33555
เด็กหญิง ณัฐกาญจ์ เพชรชู
3/7
18
32782
นางสาวศุพภร เกตุแก้ว
4/1
19
32771
นางสาวณฐพร สุริยัน
4/7
20
32773
นางสาวณัฐธิดา สุริยะ
4/7
21
34956
นางสาวกัญญาณัฐ เสวกวัง
4/7
22
34959
นางสาวดวงกมล ตาลประสิทธิ์
4/7
23
32772
นางสาวณัฏฐณิชา ชินวงศ์
4/9
24
32113
นางสาวพัชฎาภรณ์ กมลดี
5/7
25
32320
นางสาวประกายดาว เปียสกุล
5/7
26
34354
นางสาวธนภรณ์ จันทร์รักษ์
5/7
27
31530
นางสาวกมลลักษณ์ ศรีแก้วกุล
6/4
28
31620
นางสาวชนิตา ชุทรายสงค์
6/4
29
31634
นางสาวลภัสรดา ปานเจริญ
6/4
30
33763
นางสาวรุจิรดา รุจนกุล
6/4