โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมงานประดิษฐ์
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงรวงทิพย์ อินทร์ปรางค์
1/1
2
เด็กหญิงธวัลรัตน จักรานนท์
1/2
3
เด็กหญิงอันธิกา วงศ์วานิช
1/2
4
เด็กหญิงชวัลนุช เกิดมณี
1/3
5
เด็กหญิงอมรกานต์ ฟักจีน
1/3
6
เด็กชายณัฐนันท์ บัวเจริญ
1/6
7
เด็กหญิงธัญมน สายกระสุน
1/6
8
เด็กหญิงปริยาภัทร พัฒนสิงห์
1/6
9
เด็กชายณัฐปวีณ์ รักรณรงค์
1/7
10
เด็กชายธีมา อิรัสคาน
1/8
11
เด็กชายวงศธร โพธิครูประเสริฐ
1/8
12
เด็กหญิงศิราภัสสร หนูหีต
1/8
13
เด็กหญิงชนกานต์ หู อังศิริศักดิ์
1/11
14
เด็กหญิงเปมิกา จันปาน
1/12
15
เด็กชายวรินทร ชุมแก้ว
2/2
16
เด็กชายจารุกิตติ์ วุ่นชุม
2/3
17
เด็กหญิงณิชาภา คูประดิษฐานนท์
2/5
18
เด็กหญิงวริศรา สำแดง
2/5
19
เด็กหญิงชนัณชิดา เรืองเวช
2/8
20
เด็กหญิงณภัคมน ณ อุบล
2/8
21
เด็กหญิงบัณฑิตา ต้อยแก้ว
2/8
22
เด็กชายอัษฎา คงชุม
3/11
23
นางสาวพิมพิศา ปิติสุข
5/5
24
นางสาวสุมลฑา พูลสิน
5/5
25
นางสาวรินรชา ปีย์วราเมธี
5/7
26
นางสาววิราภา บุณยรัตน์
6/7
27
นางสาวชลลดา ศักดิ์ศรี
6/7
28
นางสาวชนิษฐา โชติสิงห์
6/7
29
นางสาวปภาดา คำแก้ว
6/7
30
นางสาวมณฑิตา เกลี้ยงกลม
6/7