โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมศึกวันดวลเพลง ไทย-อังกฤษ
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 34 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34560
เด็กหญิงนันท์นภัส วิชัยดิษฐ์
1/8
2
34569
เด็กหญิงวิสสุตา ธรรมบำรุง
1/8
3
33527
เด็กชายศิลาคุปต์ เนาว์สูงเนิน
3/7
4
33537
เด็กหญิงณัฐริกา เอียดด้วง
3/7
5
33544
เด็กหญิงนุสสะรี จำปี
3/7
6
33548
เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองแหลม
3/7
7
33712
เด็กหญิงณัฐจิรา วงศ์เสถียร
3/7
8
33505
เด็กหญิงพรรณ์ชยา ถิรสัตยาพิทักษ์
3/8
9
33571
เด็กหญิงจีรภัสสร เรืองโรจน์
3/8
10
32740
นางสาวปานปริยา ชัยสิทธิ์
4/1
11
32745
นางสาวพิชชาพร เพชรอาวุธ
4/1
12
32767
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
4/1
13
32769
นางสาวชญาดา ขาวบ้านนา
4/1
14
32774
นางสาวธนพรรณ นพคุณสิริ
4/1
15
35034
นางสาวตวงพลอย ทองพูล
4/1
16
34938
นางสาวพลอยประดับ ศรีโสภากรณ์
4/9
17
32636
นางสาวนันท์นภัส งาสุวรรณ
4/10
18
32626
นางสาวกฤษฏิยาภัทร รูปสมดี
4/10
19
34918
นางสาวกันต์ฤทัย ทองทิพย์
4/10
20
34920
นางสาวณัฐณิชา ทองพนัง
4/10
21
34326
นายสุทธิรักษ์ ทองท่าฉาง
5/4
22
34327
นายเอกวิทย์ ติกขนา
5/4
23
34353
นางสาวกุลปรียา ชาวหวายสอ
5/7
24
31511
นายณัฐพล อัมวงษ์
6/8
25
33818
นายอัครพงศ์ ไขศิลป์
6/9
26
30853
นางสาวณหฤทัย กิตติวัฒนาวงศ์
6/10
27
31431
นายสรชัช สุวรรณโชติ
6/10
28
31713
นายปัณณทัต บุญทอง
6/10
29
31715
นายวรรณวัฒน์ ศรีเมือง
6/10
30
31440
นางสาวจริยาภรณ์ เลิศปรีชา
6/10
31
31507
นางสาวอิศริยา มณีวรรณ
6/10
32
31664
นางสาวพิชญา ทองสกุล
6/10
33
31695
นางสาวพิมพ์ชนก แสงสุวรรณ
6/10
34
33839
นางสาวนิตยาดา สันธากร
6/10