โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักเศรษฐศาสตร์น้อย
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 7 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33256
เด็กหญิงฐิติวรดา ทองคำแท้
2/10
2
33650
เด็กหญิงณัฐธิดา อรัญภาค
2/10
3
33653
เด็กหญิงนภสร เทียมทัน
2/10
4
33654
เด็กหญิงบัณฑิตา พันธ์เพชรกุล
2/10
5
33660
เด็กหญิงภทร ยิ้มเยื้อน
2/10
6
33663
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สังขาว
2/10
7
33665
เด็กหญิงอารีรัตน์ รอดเจริญ
2/10