โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมอัจฉริยศาสตร์
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 11 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32105
นางสาวขวัญจิรา ทองรัตน์
4/4
2
34328
นางสาวกนกกร ทองเกิด
4/4
3
34330
นางสาวปุญญิศา มากคงแก้ว
4/4
4
32109
นางสาวนัญชยา เสาแก้ว
4/5
5
32114
นางสาวภัคธีมา ทิมธรรม
4/5
6
31426
นายปฏิพัทธ์ เพชรชนะ
5/11
7
31793
นายธีรธรรม์ จันทร์อินทร์
5/11
8
31799
นายภูเบศร์ วีร์บุตร
5/11
9
31819
นางสาวพัชราพรรณ ผิวอ่อน
5/11
10
31825
นางสาวอัตกิยา ไกรณรา
5/11
11
33851
นางสาวณัฐมน มั่นคง
5/11