โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมย้อนรอยประวัติศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 37 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายเมธัส ช่วยเกลี้ยง
1/1
2
เด็กหญิงนลินา รักษาแก้ว
1/1
3
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ศรีแผ้ว
1/1
4
เด็กชายอธิภัทร วารีวานิช
1/2
5
เด็กหญิงกฤติมา คงทน
1/2
6
เด็กหญิงชญานิศ อำไพสรลักษณ์
1/2
7
เด็กหญิงปราย กลับสติ
1/2
8
เด็กชายณัฐกฤต ธิมายอม
1/3
9
เด็กชายกัณฐ์ ปัญญาบุตร
1/5
10
เด็กชายพุทธิพงศ์ ทองศรี
1/7
11
เด็กชายวุฒิโชติ สุขสม
1/7
12
เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุญแก้ว
1/7
13
เด็กหญิงสุพิชญา ทองเสริม
1/7
14
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ พยัคฆา
1/8
15
เด็กชายจิรชยุตม์ เพ็งสุวรรณ
1/9
16
เด็กหญิงณปภัช ชัยภักดี
1/9
17
เด็กหญิงนิธินาฏ จันทร์หุ่น
1/9
18
เด็กหญิงกันยกรณ์ ภักดีพรหม
1/12
19
เด็กชายธีรเมธ จิตจง
2/1
20
เด็กชายณพัทณ์กรณ์ ชัยณรงค์
2/3
21
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา แสงดารา
2/4
22
เด็กหญิงอโรชา หนูด้วง
2/4
23
เด็กชายปัณณวัฒน์ ชมชื่น
2/6
24
เด็กหญิงกนกวรรณ จตุรทิพประดับ
2/10
25
เด็กหญิงปรมา พรมจันทร์
2/11
26
เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยลัทธี
3/1
27
เด็กหญิงภัทรธิดา สังษ์หีต
3/1
28
เด็กชายพิชญุตม์ ทองใหญ่
3/3
29
เด็กหญิงนภสร จันทพงษ์
3/3
30
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงสว่าง
3/3
31
เด็กหญิงลัลนีลลิต หวานนุ่น
3/3
32
เด็กหญิงอรชพร สุวรรณมณี
3/3
33
เด็กชายศุภณัฐ ลำไย
3/4
34
เด็กชายกฤษณ์ สุทธิจุฑามณี
3/4
35
เด็กชายกริชติกร สุปันตี
3/5
36
เด็กชายติณณภพ รัตนรัตน์
3/5
37
เด็กชายวริทธิ์ชพงศ์ ภักดี
3/5