โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมอัจฉริยศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 5 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
31426
นายปฏิพัทธ์ เพชรชนะ
6/11
2
31788
นายกิตติภณ จุลภักดิ์
6/11
3
31793
นายธีรธรรม์ จันทร์อินทร์
6/11
4
31799
นายภูเบศร์ วีร์บุตร
6/11
5
31790
นายจิรายุ สุวรรณอำภา
6/13