โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมอาเซียน
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 26 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34129
เด็กชายสิรวิชญ์ พิชิตการณ์
1/7
2
34165
เด็กชายอนุวัฒน์ อรรถสกุลชัย
1/8
3
32738
เด็กหญิงนภสร เป็นสุข
3/8
4
32749
เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุญสุวรรณ์
3/8
5
34294
นางสาวพิมรดา วงศ์สุวัฒน์
4/1
6
32241
นางสาวกนกวรรณ ชื่อจริง
4/4
7
31470
นายเทพทัต มงกุฎทอง
5/3
8
31489
นางสาวณัชชา ทิพยธรรม
5/5
9
31538
นางสาวถนอมวรรณ เกื้อสม
5/5
10
31544
นางสาวพิมพ์ชนก คริสต์รักษา
5/5
11
31577
นางสาวจรีภรณ์ สุทธินุ้ย
5/5
12
31579
นางสาวญาณินี พุทธพันธุ์
5/5
13
31584
นางสาวปณิดา ทองน้อย
5/5
14
31595
นางสาวสุวภัทร ขุนทองจันทร์
5/5
15
33771
นางสาวกรกนก ชาตะเวที
5/5
16
33772
นางสาวกฤษติยา คะเชนทร์
5/5
17
33773
นางสาวธิมาพร พรหมเมือง
5/5
18
33774
นางสาวนงนภัส ทองแท่น
5/5
19
33775
นางสาวนันท์นภัส อ่ำน้อย
5/5
20
33777
นางสาวเยาวลักษณ์ เพชรรัตน์
5/5
21
33779
นางสาวสุธาทิพย์ หมื่นศรี
5/5
22
31526
นายสัณหณัฐ สุวรรณมณี
5/6
23
31565
นายพิพัฒนะ องค์มณี
5/7
24
33814
นายพลกฤต ศรีเสน
5/9
25
31699
นางสาวเมวิกา หมวดยอด
5/9
26
33823
นางสาวมานิตา ทากิตติ
5/9