โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมอาเซียนศึกษา
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 36 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงสุธาสินี ชูเสน่ห์
1/1
2
เด็กชายจีรวัฒน์ แก้วประสงค์
2/10
3
นางสาวกิติญาดา เมฆมีเดช
4/1
4
นายกิตติคุณ ลิกขะไชย
4/3
5
นางสาวมุกจรินทร์ เรืองอ่อน
4/5
6
นางสาวชนกนันท์ สุภากรณ์
4/5
7
นางสาวณธกร เจริญพร
4/5
8
นางสาวบัณฑิตา ตรงต่อการ
4/6
9
นางสาวปวรวรรณ พันธ์อุบล
4/7
10
นางสาวญาณิศา ทองจีน
4/7
11
นางสาวกมลรัตน์ อินทร์แก้ว
4/8
12
นางสาวจิณณพัต แซ่จิ้ว
4/8
13
นางสาวชนนิกานต์ เพชรรักษ์
4/8
14
นางสาวธัญชนก สุรชัย
4/12
15
นางสาวนันท์นภัสร์ เกตุกุล
5/1
16
นางสาวนันท์นภัส ชัยเจริญ
5/7
17
นางสาวศศิธร ทองปาน
5/7
18
นางสาวรินรดี เปรมกระสิน
5/7
19
นางสาวพิมลมาศ สร้อยทอง
5/9
20
นางสาวปัณฑิตา ธราพร
5/9
21
นางสาวจิรัชญา เนียมมูสิก
5/9
22
นางสาวณัชชา ศีลวุฒิจันทร์
5/9
23
นางสาวนันท์นภัส วงค์สุบรรณ
5/9
24
นางสาวปภัสสร ส้มแก้ว
5/10
25
นางสาวประภัสสร พัฒน์แช่ม
5/10
26
นางสาวธัญสินี วิวรรณศิริ
5/12
27
นางสาววรัมพร ส้มแก้ว
5/12
28
นางสาวกมลชนก โชติรัตน์
6/12
29
นางสาวกัญญ์วรา ลีละศุลีธรรม
6/12
30
นางสาวกัญญาพัชร จรูญรักษ์
6/12
31
นางสาวนงนภัส ปานณรงค์
6/12
32
นางสาวปภาวดี เพ็ชรรัตน์
6/12
33
นางสาวปุณณดา ดวงมุสิทธิ์
6/12
34
นางสาวศจิษฐา โรยร่วง
6/12
35
นางสาวฐานิชชา สุวรรณรักษ์
6/12
36
นางสาวณิชารีย์ บัวแก้ว
6/12