โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมอาเซียน
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 37 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33065
นางสาวสุภัทรกรณ์ ทองสาร
4/1
2
32838
นายบวรณัชญ์ วิทยานุศักดิ์
4/4
3
32865
นางสาวทรรศน์พร พิเศษศุภออรรถ
4/4
4
34995
นางสาวนันท์นภัส ชูศรี
4/4
5
32843
นายภัทรภณ คงรอด
4/5
6
32854
นางสาวกชกร จินตนชูติกร
4/5
7
32861
นางสาวชาลิสา เทพกำเนิด
4/5
8
32868
นางสาวปาลิตา ภู่ศิริ
4/5
9
32873
นางสาวรพีพรรณ มธุระเมธาวี
4/5
10
34975
นางสาวเกศรา ดีทอองอ่อน
4/5
11
34976
นางสาวจิดาภา วิชญวิศิษฏ์ชล
4/5
12
34977
นางสาวชาลิสา เขียวคล้าย
4/5
13
34984
นางสาวศิริพัทธพร อักษรกุล
4/5
14
32878
นางสาวหทัยชนก ขวัญดี
4/6
15
32926
นางสาวอัฉราพรรณ ศรพิชัย
4/6
16
33004
นางสาวดารีมี่ สาและ
4/6
17
32874
นางสาวลักษิกา แย้มยินดี
4/7
18
33000
นางสาวชลลดา ศักดิ์ศรี
4/7
19
33875
นางสาววิมลสิริ วัตถุ
4/7
20
32872
นางสาวยวิษฐา โอพั่ง
4/8
21
33002
นางสาวณัฐณิชา ไทยทองนุ่ม
4/8
22
33013
นางสาวศุทธิณี รัตนโชติ
4/8
23
33014
นางสาวสโรชา ขนานแก้ว
4/8
24
33015
นางสาวสลิล หนูรักษ์
4/10
25
34925
นางสาวอัญญาณี แคล่วคล่อง
4/10
26
33001
นางสาวฐานิชชา สุวรรณรักษ์
4/12
27
32338
นายสัตตยา มุสิกชาติ
5/3
28
33795
นางสาวภัทรดา อรรถวิเชียร
5/7
29
31995
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม
5/8
30
32052
นายรัชชานนท์ ชูเพ็ชร
5/8
31
31470
นายเทพทัต มงกุฎทอง
6/3
32
31565
นายพิพัฒนะ องค์มณี
6/7
33
31399
นางสาวณิชาภัทร เพชรเรียง
6/7
34
31414
นางสาวสิริวิมล พืชผล
6/7
35
31583
นางสาวบัณฑิตา คณะเสาวชัย
6/7
36
33789
นางสาวดวงกมล สายทอง
6/7
37
33791
นางสาวนัฐริกา กาญจนสมบูรณ์
6/7