โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมชุมนุมวิชาการ ม.3/10
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 35 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32614
เด็กชายกฤษณะ สิงห์ศรีดา
3/11
2
32615
เด็กชายกิตติพงศ์ รักช้าง
3/11
3
32616
เด็กชายญาณวุฒิ กองมณี
3/11
4
32617
เด็กชายณัฐธน เสียงสุวรรณ
3/11
5
32618
เด็กชายปัญญากร จันทร์เสี้ยวรัศมี
3/11
6
32619
นายภูรินทร์ ประดิษฐทรัพย์
3/11
7
32620
เด็กชายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
3/11
8
32621
เด็กชายวิสุรัตน์ เกตุแก้ว
3/11
9
32622
นายสรวิชญ์ อุดมวิทยาไกร
3/11
10
32624
เด็กหญิงกนกลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ
3/11
11
32625
เด็กหญิงกมลชนก โชติรัตน์
3/11
12
32626
เด็กหญิงกฤษฎิยาภัทร รูปสมดี
3/11
13
32627
เด็กหญิงกัญญ์วรา ลีละศุลีธรรม
3/11
14
32628
เด็กหญิงกัญญาพัชร จรูญรักษ์
3/11
15
32629
เด็กหญิงกีรฏิกา ศักดา
3/11
16
32630
เด็กหญิงขวัญชนก เรืองทอง
3/11
17
32631
เด็กหญิงณฐินี พงศ์ปิยะประเสริฐ
3/11
18
32632
เด็กหญิงณภัฐร์ วิฑูรย์พันธุ์
3/11
19
32633
เด็กหญิงณัฐณิชา ชำนาญศรี
3/11
20
32634
เด็กหญิงนงนภัส ปานณรงค์
3/11
21
32635
เด็กหญิงนันท์นภัส สุวรรณรัตน์
3/11
22
32636
เด็กหญิงนันท์นภัส งาสุวรรณ
3/11
23
32637
เด็กหญิงปภาวดี เพ็ชรรัตน์
3/11
24
32638
เด็กหญิงปุณณดา ดวงมุสิทธิ์
3/11
25
32639
เด็กหญิงพิมผกา บุญเพ็ชร์
3/11
26
32640
เด็กหญิงภัทริตา อินทานุกูล
3/11
27
32641
เด็กหญิงมัณฑนา ทวีแก้ว
3/11
28
32642
เด็กหญิงมุทิตา จีนไทย
3/11
29
32643
เด็กหญิงรพีพรรณ อุปลา
3/11
30
32644
เด็กหญิงรินรดา สังข์รอด
3/11
31
32646
เด็กหญิงศจิษฐา โรยร่วง
3/11
32
32645
เด็กหญิงรุจาภา สุริยาชัย
3/11
33
32647
เด็กหญิงสิรภัทร จิตต์ธรรม
3/11
34
32648
เด็กหญิงสุกฤตา ลาภชูรัต
3/11
35
32649
เด็กหญิงสุธาสินี สิขิวัฒน์
3/11