โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 23101 ม.3/10
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 35 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32614
เด็กชายกฤษณะ สิงห์ศรีดา
3/11
2
32615
นายกิตติพงศ์ รักช้าง
3/11
3
32616
นายญาณวุฒิ กองมณี
3/11
4
32617
เด็กชายณัฐธน เสียงสุวรรณ
3/11
5
32618
นายปัญญากร จันทร์เสี้ยวรัศมี
3/11
6
32619
นายภูรินทร์ ประดิษฐทรัพย์
3/11
7
32620
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
3/11
8
32621
นายวิสุรัตน์ เกตุแก้ว
3/11
9
32622
นายสรวิชญ์ อุดมวิทยาไกร
3/11
10
32624
นางสาวกนกลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ
3/11
11
32625
นางสาวกมลชนก โชติรัตน์
3/11
12
32626
นางสาวกฤษฏิยาภัทร รูปสมดี
3/11
13
32627
นางสาวกัญญ์วรา ลีละศุลีธรรม
3/11
14
32628
นางสาวกัญญาพัชร จรูญรักษ์
3/11
15
32629
นางสาวกีรฏิกา ศักดา
3/11
16
32630
นางสาวขวัญชนก เรืองทอง
3/11
17
32631
เด็กหญิงณฐินี พงศ์ปิยะประเสริฐ
3/11
18
32632
เด็กหญิงณภัฐร์ วิฑูรย์พันธุ์
3/11
19
32633
นางสาวณัฐณิชา ชำนาญศรี
3/11
20
32634
นางสาวนงนภัส ปานณรงค์
3/11
21
32635
เด็กหญิงนันท์นภัส สุวรรณรัตน์
3/11
22
32636
นางสาวนันท์นภัส งาสุวรรณ
3/11
23
32637
นางสาวปภาวดี เพ็ชรรัตน์
3/11
24
32638
นางสาวปุณณดา ดวงมุสิทธิ์
3/11
25
32639
นางสาวพิมผกา บุญเพ็ชร์
3/11
26
32640
นางสาวภัทริตา อินทานุกูล
3/11
27
32641
นางสาวมัณฑนา ทวีแก้ว
3/11
28
32642
นางสาวมุทิตา จีนไทย
3/11
29
32643
เด็กหญิงรพีพรรณ อุปลา
3/11
30
32644
นางสาวรินรดา สังข์รอด
3/11
31
32645
เด็กหญิงรุจาภา สุริยาชัย
3/11
32
32646
นางสาวศจิษฐา โรยร่วง
3/11
33
32647
นางสาวสิรภัทร จิตต์ธรรม
3/11
34
32648
เด็กหญิงสุกฤตา ลาภชูรัต
3/11
35
32649
เด็กหญิงสุธาสินี สิขิวัฒน์
3/11