โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมSci-fi movie
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33632
เด็กชายธารทอง ก่อสุวรรณานนท์
2/10
2
33640
เด็กชายพีรวิชญ์ เพชรมีศรี
2/10
3
33646
เด็กชายอธิยุต อติชาตพงษ์สุข
2/10
4
33656
เด็กหญิงปัณฑิตา ธราพร
2/10
5
33661
เด็กหญิงภรณ์ชนก คงดำ
2/10
6
33242
เด็กชายธนกร ประเสริฐมรรค
2/11
7
33245
เด็กชายปุณยวัจน์ รักษาเพชร
2/11
8
33666
เด็กชายกฤติน นพคุณ
2/11
9
33667
เด็กชายคริสเตียน ภิญโญ ออร์เฟอร์
2/11
10
33671
เด็กชายณัฐพล ชัยปิตินานนท์
2/11
11
33674
เด็กชายนฤภัทร สุขเจริญ
2/11
12
33675
เด็กชายปุญญพัฒน์ ยองใย
2/11
13
33676
เด็กชายพงศภัค เพชรประเสริฐ
2/11
14
33680
เด็กชายภาสกร ศรีลาเทพย์
2/11
15
33684
เด็กหญิงชนนันท์ ค้วนแอ่ม
2/11
16
33687
เด็กหญิงฐิติชญา ตลึงจิตร
2/11
17
33688
เด็กหญิงณัฐณิชา เชาวนะ
2/11
18
33689
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ภิรมย์นก
2/11
19
33690
เด็กหญิงธันยมณฑน์ ศิริยงค์
2/11
20
33694
เด็กหญิงนันทัชพร ราชอำไพ
2/11
21
33695
เด็กหญิงปณิดา ชูเชื้อ
2/11
22
33696
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุขจันทร์
2/11
23
33697
เด็กหญิงมนัสนันท์ รัตนเกียรติขจร
2/11
24
33699
เด็กหญิงยศวดี เกตุแก้ว
2/11
25
33701
เด็กหญิงสุธีกานต์ แผ้วชนะ
2/11