โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมMT4E (Multitube for Education)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 32 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายปณิธิ ปานเจริญ
1/3
2
เด็กชายจุลภัทร ทองนวล
3/9
3
เด็กชายณัฐภัทร สุขศรี
3/9
4
เด็กชายดลฉัตร อภิบวรรัตนกุล
3/9
5
เด็กชายพบธรรม ชูตานนท์
3/9
6
เด็กชายรชต เขียนด้วง
3/9
7
เด็กชายรชาทัช บุญพัฒน์
3/9
8
เด็กชายณัฐณธรณ์ นำศิริโยธิน
3/9
9
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แก้วมณี
3/9
10
เด็กหญิงชิดชนก แสงอาวุธ
3/9
11
เด็กหญิงณัฐวดี นิลเอก
3/9
12
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ช่วยเกิด
3/9
13
เด็กหญิงปริยากร ทองด้วง
3/9
14
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีมุกข์
3/9
15
เด็กหญิงสุรางคนา สังข์ทอง
3/10
16
เด็กชายภานุพงษ์ รักษาแก้ว
3/11
17
เด็กหญิงกมลชนก ทองดอนหับ
3/11
18
เด็กหญิงขวัญข้าว ขาวมะลิ
3/11
19
เด็กหญิงชวัลญา จันทร์ผ่อง
3/11
20
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพ็ญ
3/11
21
เด็กหญิงสมฤดี ธรรมณรงค์
3/11
22
เด็กหญิงสลีลัลน์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์
3/11
23
นายกิตติพศ ไพฑูรย์
5/8
24
นายเจษฎา ธาวุฒิสกุล
5/8
25
นายชูศักดิ์ น้อยสันโดด
5/11
26
นายเตชินท์ รัตนวงศ์
5/11
27
นายกฤติน นพคุณ
5/11
28
นายคุณากรณ์ ชัยชำนิ
5/11
29
นายภาสกร ศรีลาเทพย์
5/11
30
นายวีรภัทร ช่วยสวัสดิ์
5/12
31
นางสาวนภิสา เฉลิมพิพัฒน์
5/12
32
นางสาวยศวดี เกตุแก้ว
5/12