โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมSci-fi movie
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 13 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34537
เด็กชายกรณ์อิชณน์ ศรีภิรมย์มิตร
1/8
2
34539
เด็กชายจิตติพัฒน์ ลักขีพินิศกุล
1/8
3
34540
เด็กชายชาญพัฒน์ สุขเพชร
1/8
4
34541
เด็กชายณัฐพัชร วิเศษ
1/8
5
34543
เด็กชายธนเสฏฐ์ สุวรรณรัตน์
1/8
6
34544
เด็กชายนนทพัทธ์ แป้นคล้าย
1/8
7
34545
เด็กชายพชร คงมะลวน
1/8
8
34546
เด็กชายโพธิวัฒน์ บุญชู
1/8
9
34547
เด็กชายภาณุวัฒน์ สุขสม
1/8
10
34548
เด็กชายภูมิธีร์ธวัส ภัทรกุลภากร
1/8
11
34549
เด็กชายภูริชภณ ติณณาธร
1/8
12
34550
เด็กชายวชิรวิทย์ ภู่วัฒนาพันธ์
1/8
13
34551
เด็กชายวุฒิพร ชูเชิด
1/8