โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 41 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32200
นางสาวจิณณพัต ระวังภัย
4/3
2
32162
นางสาวปาณิศา สะแกแสง
4/4
3
33216
นางสาวพัณณิตา สาลี
4/4
4
32069
นางสาวปุญชรัสมิ์ ชูจันทร์
4/5
5
32014
นางสาวจุฑารัตน์ รอดสั้น
4/6
6
32064
นางสาวธัญรดี ไชยชนะ
4/6
7
32065
นางสาวเนติยา พรหมทอง
4/6
8
32078
นางสาวสุพิชญา แก้วพิชัย
4/6
9
32362
นางสาววรรณรดา เพชรชำนาญ
4/6
10
32089
นายธนทัต ยุทธพิมุข
4/7
11
32099
นายอุกฤษฎ์ ไสยรินทร์
4/7
12
33766
นายพงศ์ภัค คุ้มกัน
5/5
13
31406
นางสาวพิมพ์ชนก เกริ่นสระน้อย
5/5
14
31410
นางสาวมนัสวรรณ จรนิตย์
5/5
15
31442
นางสาวชนัญชิดา เสมสันต์
5/5
16
31691
นางสาวนวรี เนาวราช
5/5
17
31700
นางสาววริศรา เพชรคง
5/5
18
31729
นางสาวญาณิศา พลายด้วง
5/5
19
31026
นางสาวธมลวรรณ พรหมทอง
6/3
20
30321
นางสาวพีรยา งามปลอด
6/5
21
31021
นางสาวจันทรรัตน์ แซ่ภู่
6/5
22
31024
นางสาวธนพร หนูขาว
6/5
23
31025
นางสาวธนัชชา นิติพันธ์
6/5
24
31041
นางสาวศศิวิมล ฤทธิมนตรี
6/5
25
31043
นางสาวสุภัสสรา พนมวัน ณ อยุธยา
6/5
26
31079
นางสาวลภัสรดา สุวรรณมณี
6/5
27
31119
นางสาวบุญสิตา ยกเส้ง
6/5
28
31966
นางสาวพิชญ์สินี บุญแทน
6/5
29
33165
นางสาวอัญชิษฐา จันทร์คง
6/5
30
33148
นายกัญตณพน ศรีสกุลเมฆี
6/6
31
30796
นางสาวปัตฐิตา ลอยใหม่
6/6
32
30854
นางสาวนงนภัส สุวรรณพงศ์
6/6
33
30946
นางสาวศิริมาศ สอนศรีใหม่
6/6
34
31072
นางสาวดารัตน์ สันทัดวัฒนา
6/6
35
31087
นางสาวอัญชนีย์ พัฒนภากรณ์
6/6
36
31127
นางสาวศุภาพิชญ์ ริยาพันธ์
6/6
37
31175
นางสาวศิรภัสสร กุลรัตน์
6/6
38
31176
นางสาวศุทธหทัย ขัวญกุล
6/6
39
33154
นางสาวฐิติพัฒน์ ทิพย์พิมล
6/6
40
33159
นางสาวสุทธิดา นันทเกษตร
6/6
41
33161
นางสาวสุธิตา ปรียากร
6/6