โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมBio cover song
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 7 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
31445
นางสาวณัฐนรี ไมทอง
5/5
2
31446
นางสาวดารารัตน์ เพ็ชรชำนาญ
5/5
3
31462
นางสาวอทิตยา ปานยืน
5/5
4
33097
นางสาวทิตยา ศิริพงษ์
6/10
5
33100
นางสาวพิมพ์ชนก นวลมูสิก
6/10
6
33101
นางสาวพิมพ์มาดา ธนากร
6/10
7
33105
นางสาวสุภัญญา โกสวิดา
6/10