โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมBio cover song
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 19 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32100
นางสาวกชกาญจน์ แก่นแก้ว
5/5
2
34304
นางสาวสุธาทิพย์ อุบลรัตน์
5/5
3
34337
นางสาวพรรษมน แจ่มสกุล
5/5
4
31396
นางสาวชาลิสา พลสิงห์
6/5
5
31443
นางสาวชาลิสา พันธ์ครุฑ
6/5
6
31445
นางสาวณัฐนรี ไมทอง
6/5
7
31446
นางสาวดารารัตน์ เพ็ชรชำนาญ
6/5
8
31462
นางสาวอทิตยา ปานยืน
6/5
9
31577
นางสาวจรีภรณ์ สุทธินุ้ย
6/5
10
31631
นางสาวพิชญาภา จุลกัลป์
6/5
11
31635
นางสาวศยามล ชมเทศ
6/5
12
31636
นางสาวศิณีนาถ นุ่นเนียบ
6/5
13
31637
นางสาวสิริยากร คิดขยัน
6/5
14
31638
นางสาวอรอนงค์ เจนสง่า
6/5
15
31667
นางสาวรัตนสิริ ลิ้มใจเพชร
6/5
16
33774
นางสาวนงนภัส ทองแท่น
6/5
17
33777
นางสาวเยาวลักษณ์ เพชรรัตน์
6/5
18
33778
นางสาวศิรินญา ตีกาสม
6/5
19
33780
นางสาวอลิศา มีสุวรรณ์
6/5