โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากรุก
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 28 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32402
นางสาววาสิตา บุญนวล
4/4
2
32092
นายปัณณทัต จันทร์ปาน
4/7
3
34396
นายรัชชานนท์ กล่อมกลิ่น
4/10
4
32388
นางสาวตุลยา ศิวะวิชชกิจ
4/11
5
31473
นายเปี่ยมศักดิ์ พุ่มวิเศษ
5/9
6
31510
นายชัชรินทร์ สุวรรณนิมิตร
5/9
7
31681
นายเดชพนต์ ผุดเอียด
5/9
8
31748
นายจักรภัทร มัชฌิมา
5/9
9
33815
นายวีระวุฒิ รักชัง
5/9
10
33817
นายอนันตพงษ์ แก้วสม
5/9
11
31654
นางสาวกัญญาพัชร วีแก้ว
5/9
12
31661
นางสาวปาณิศา พูลสวัสดิ์
5/9
13
31673
นางสาวอังศุมาลิน คงชล
5/9
14
31772
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์
5/9
15
31807
นางสาวคุณัญญา ไพลอย
5/9
16
33219
นางสาวภัทรวดี มีเพียร
5/9
17
33819
นางสาวกรกนก ขวัญศรี
5/9
18
33820
นางสาวกรกนก นุภักดิ์
5/9
19
33824
นางสาวรัชดาภรณ์ ลู่ต่าม
5/9
20
33827
นางสาวสรัลรัตน์ จุ้ยนาค
5/9
21
30761
นางสาวอริสรา คงเปีย
6/7
22
30823
นางสาวณัฐนิชา เกิดแก้ว
6/7
23
30888
นางสาวจุฑารัตน์ เรืองรัตนพงศ์
6/7
24
33137
นางสาวณัฏฐณิชา รัตนพงษ์
6/7
25
33138
นางสาวณัฏฐธิดา ราชโพ๊ะ
6/7
26
33139
นางสาวธนภรณ์ ธนาลาภสกุล
6/7
27
33141
นางสาวมาธินี ธีรพงษ์พัฒนา
6/7
28
31211
นางสาวณฐมน ศิวะวิชชกิจ
6/12