โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากรุก
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 26 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
31614
นายสิทธิรัตน์ เลิศวัฒนาสกุล
6/3
2
31404
นางสาวหทัยรัตน์ เชาวฤทธิ์
6/3
3
31398
นางสาวณัฐณิชา สุสามัคคี
6/6
4
31416
นางสาวสุภารัตน์ โอชะสุนทร
6/6
5
31417
นางสาวอรสินี วรสิงห์
6/6
6
31542
นางสาวปิยภรณ์ หงษ์ทอง
6/6
7
31552
นางสาวอมรรัตน์ สารวรรณ
6/6
8
31670
นางสาวสุภัสสรา สุขสวัสดิ์
6/6
9
31390
นางสาวกฤติกา ชูแสง
6/8
10
31402
นางสาวธณัฐฌา เสนี
6/8
11
31405
นางสาวพิชามญชุ์ แก้วสีนวล
6/8
12
33806
นางสาวณิชากร แสนทวีสุข
6/8
13
33814
นายพลกฤต ศรีเสน
6/9
14
31409
นางสาวแพรทอง คำแก้ว
6/9
15
31654
นางสาวกัญญาพัชร วีแก้ว
6/9
16
31661
นางสาวปาณิศา พูลสวัสดิ์
6/9
17
31673
นางสาวอังศุมาลิน คงชล
6/9
18
33820
นางสาวกรกนก นุภักดิ์
6/9
19
31392
นางสาวกิตติยา ไทยเอียด
6/11
20
31407
นางสาวพิมพ์นิภา โสกุล
6/11
21
31413
นางสาวสายธารทอง วงษ์สุบรรณ์
6/11
22
31493
นางสาวปนัดดา ทองประเทือง
6/11
23
31742
นางสาวศิริวรรณ คุ้มตัว
6/11
24
31746
นางสาวอรปวีณ์ ชาญณรงค์
6/11
25
33218
นางสาวสิริญา ทองสุข
6/11
26
33852
นางสาวปัณณ์ พันธ์ชะนะ
6/11