โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักการเงินรุ่นใหม่
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวจิราพัชร พิริยสถิต
4/3
2
นายศุภกฤต มณีน้อย
4/4
3
นางสาวปณิดา ราษฎร์เจริญ
4/4
4
นางสาวกิรฏิ นาคประดิษฐ์
4/6
5
นางสาวกิรติกานต์ วรรณบุรี
4/6
6
นางสาวกรณ์รวี ปาจรียพันธุ์
4/6
7
นายธนกฤต ซิบยก
4/7
8
นางสาวจันทิมาภรณ์ วรดิษฐ
4/7
9
นางสาวพิมลักษณ์ จวนเจือ
4/7
10
นายสิทธิกร เอื้อมาฆทาน
4/8
11
นางสาวนนิชา ศรีพิลา
4/8
12
นายชิษณุชา อานนทวีศิลป์
4/9
13
นางสาวนรพร ขวัญซ้าย
4/10
14
นางสาวบุญธิชาฐ์ สุขีเกตุ
4/10
15
นางสาวสุมินทร์ตรา ทับจันทร์
4/10
16
นางสาววริษฐา สุขสม
4/12
17
นางสาวกนกวรรณ สมสุข
5/6
18
นางสาวชนาภา พรหมอินทร์
5/6
19
นางสาวนลินนิภา วัชรสินธุ์
5/6
20
นางสาวอธิชา ชุมวรฐายี
5/6
21
นางสาวภิญญาภรณ์ ศรีสุข
5/8
22
นางสาวพัชริตา สุดสงวน
5/8
23
นายรัฐพล ชิตินทร
5/9
24
นายธนกฤต พุ่มพฤกษ์
5/9
25
นางสาวพิชชาภา อ้นชู
5/9