โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 22210
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 55 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32009
นางสาวกษมาภรณ์ เรนทร
4/4
2
32010
นางสาวกันติชา คล้ายฉิม
4/4
3
32019
นางสาวณภัทร บัณฑิตชน
4/5
4
32216
นางสาวศศิกานต์ บุญกำเนิด
4/7
5
34353
นางสาวกุลปรียา ชาวหวายสอ
4/7
6
32033
นางสาวอติกานต์ สุวรรณโชโต
4/8
7
32396
นางสาวเบญญาภา เฝือชัย
4/8
8
32403
นางสาวศิริยาภรณ์ สงวนชิด
4/8
9
32442
นางสาวรุ่งตวัน ห้วยห้อง
4/8
10
32359
นางสาวภัทรวดี ภูมิพระแสง
4/9
11
32363
นางสาววิมลสิริ สุมน
4/9
12
32020
นางสาวณัฏณิชา วิเลปนากร
4/10
13
32347
นางสาวชญานิศ คำเงิน
4/10
14
32386
นางสาวณัฐวดี ณพัทลุง
4/10
15
32392
นางสาวธันว์ชนก เอกพันธุ์พงษ์
4/10
16
32400
นางสาวเพ็ญนภา ขวัญม่วง
4/10
17
34398
นางสาวจุฑามาศ ประโสตัง
4/10
18
34402
นางสาวนภสร ศรีเมฆ
4/10
19
34403
นางสาวประภัสสร วัฒนาถาวรพงศ์
4/10
20
34407
นางสาวโยษิตา โรจนะ
4/10
21
32349
นางสาวญาณิศา เพ็งเคียน
4/11
22
32365
นางสาวอนงค์นาฎ เปียฉิม
4/11
23
32060
นางสาวฐิติวรดา เอียดจันทร์
4/12
24
32081
นางสาวอรวรรณ ทองใสพร
4/12
25
32310
นางสาวขวัญทิชา ปทุมวารี
4/12
26
32316
นางสาวณัฐนันท์ ตรียุทธ
4/12
27
32319
นางสาวนริศรา อัสดาธร
4/12
28
32345
นางสาวกษมน มุขรัษฎา
4/12
29
32401
นางสาววณิศรา จรัสวราพรรณ
4/12
30
32405
นางสาวอรวรรณ เกิดขาว
4/12
31
32426
นางสาวเกตน์สิริี จิตร์เลขา
4/12
32
32429
นางสาวจินดารัตน์ วงศ์สวัสดิ์
4/12
33
31393
นางสาวจิตติมา ว่อง
5/8
34
31394
นางสาวจิรัชยา สุวรรณโณ
5/8
35
31490
นางสาวธัญญาลักษณ์ มีลาภ
5/8
36
31724
นางสาวคิรภัสสร สอนประสม
5/8
37
31734
นางสาวบรรณสรณ์ ตันติจิรวัฒน์
5/8
38
31740
นางสาวลดาวัลย์ อินทร์แก้ว
5/8
39
33804
นางสาวชนมน แก้วพิชัย
5/8
40
33810
นางสาวสุริยาวดี อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
5/8
41
33811
นางสาวอริศรา แดงกุล
5/8
42
31403
นางสาวนฤภัทร พลเพชร
5/11
43
31742
นางสาวศิริวรรณ คุ้มตัว
5/11
44
31746
นางสาวอรปวีณ์ ชาญณรงค์
5/11
45
31761
นางสาวกนกรัตน์ ปราบปราม
5/11
46
31762
นางสาวกมลวรรณ วิชัยดิษฐ
5/11
47
31763
นางสาวกรณิศา อุดมรัตน์
5/11
48
32593
นางสาวนันทชพร มาฆทาน
5/11
49
33852
นางสาวปัณณ์ พันธ์ชะนะ
5/11
50
33853
นางสาวปิยะวรรณ จ่าแก้ว
5/11
51
31391
นางสาวกัญญาณัฐ สุราษฎร์
5/12
52
31415
นางสาวสุพิชชา ว่องไว
5/12
53
31447
นางสาวธนศรณ์ ชูขันธ์
5/12
54
31813
นางสาวเทวิกา แกล้วกล้า
5/12
55
30953
นางสาวอาทิตยา ยิ้มวิจิตรกุล
6/8