โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมสนุกกับวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 8 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32061
นางสาวณัฐวรา ตันสูงเนิน
4/6
2
32107
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็ญแก้ว
4/6
3
32108
นางสาวธีจุฬา หมานพัฒน์
4/6
4
32121
นางสาวสุทัสสา สุปันตี
4/6
5
32440
นางสาวเพชรไพลิน พุกสวัสดิ์
4/6
6
34346
นางสาวชนกนันท์ ศิวะวิชชกิจ
4/6
7
34347
นางสาวดุษฎี ลาละการ
4/6
8
34349
นางสาวเพียงฟ้า วิจิตรสงวน
4/6