โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวณัฐณิชา เซ่งล้ำ
4/1
2
นางสาวบุษกร จันวัน
4/3
3
นางสาวญาณาธิป ใจปลื้ม
4/3
4
นายกันตพัจน์ เลี่ยมแก้ว
4/4
5
นางสาวศุภกานต์ ศิริรัตน์
4/4
6
นางสาวสุทธิกานต์ นาคฤทธิ์
4/4
7
นางสาวนารากร จันทร์แจ่ม
4/5
8
นางสาวจิณณภัต เนตรนิติสกุล
4/6
9
นางสาวกัญญาณัฐ แสงสุวรรณ
4/6
10
นางสาวญาณิศา เพชรประสิทธิ์
4/6
11
นางสาวภัคจิรา ทองทา
4/6
12
นางสาวลภัสรดา ทิวรักษา
4/6
13
นางสาวณัฐกานต์ มีเพียร
4/7
14
นางสาวนาฎอนงค์ อำพันมณี
4/8
15
นางสาวเกษศิรินทร์ หมานพัฒน์
4/8
16
นางสาวจิรัชญา อภิรักษ์พงไพร
4/8
17
นางสาวณัฐธิกานต์ แก้วผุดผ่อง
4/10
18
นางสาวสิรินาถ จันทร์ภักดี
4/10
19
นายณัฐวุฒิ เจริญยิ่ง
4/12
20
นายไพศาล สมบูรณ์
5/7
21
นางสาวน้ำทิพย์ แพะทอง
5/7
22
นางสาววิชุดา พุ่มนุ่ม
5/7
23
นางสาวอรนลิน เพชรเกลี้ยง
5/11
24
นางสาวณัฐกฤตา บุญสา
5/11
25
นางสาวยลลัดดา บัวอินทร์
5/11