โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมสนุกกับวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 7 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32028
นางสาวภัคจิรา บัวรัตนกาญจน์
5/6
2
32061
นางสาวณัฐวรา ตันสูงเนิน
5/6
3
32290
นางสาวเพียงฟ้า ศรเกษตริน
5/6
4
32440
นางสาวเพชรไพลิน พุกสวัสดิ์
5/6
5
34346
นางสาวชนกนันท์ ศิวะวิชชกิจ
5/6
6
34349
นางสาวเพียงฟ้า วิจิตรสงวน
5/6
7
34350
นางสาววิภารัตน์ มณีนิล
5/6