โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมMovie Preview
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 20 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32224
นายชินดนัย พงษ์แก้ว
4/5
2
32245
นางสาวจินต์จุฑา เล็กจริง
4/5
3
32262
นางสาวสิริกร เฮ็งพลอย
4/5
4
34340
นางสาวพิมพ์วิภา พลรีทอง
4/5
5
34345
นางสาวกรกนก สุขสวัสดิ์
4/6
6
32194
นายอมรเทพ ไกรวงศ์
4/7
7
32253
นางสาวธีรนาฏ เพชรนารายณ์
4/7
8
32258
นางสาววริษฐา ขำเผือก
4/7
9
32264
นางสาวอธิชา รัชนียะ
4/7
10
31455
นางสาวพิมพ์วลี วันช่วย
5/8
11
31687
นางสาวขวัญชนก จันทร์เขียว
5/8
12
31808
นางสาวจณิฐตา อินทรักษ์
5/8
13
31409
นางสาวแพรทอง คำแก้ว
5/9
14
33845
นายคชินทร์ พรหมเมือง
5/11
15
31392
นางสาวกิตติยา ไทยเอียด
5/11
16
31407
นางสาวพิมพ์นิภา โสกุล
5/11
17
31413
นางสาวสายธารทอง วงษ์สุบรรณ์
5/11
18
31493
นางสาวปนัดดา ทองประเทือง
5/11
19
33218
นางสาวสิริญา ทองสุข
5/11
20
31826
นางสาวแอมแปร์ เรือนสูง
5/12