โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 3
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 114 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นายธนกร ใจซื่อ
6/1
2
นายวชิร ไพเราะ
6/1
3
นายณัฐภัทร สุขห่อ
6/1
4
นายนระบดี รอดพันธ์ชู
6/1
5
นายพีรณัฐ พวงแก้ว
6/1
6
นางสาววรรณศร แก้ววัดปริง
6/1
7
นายไชยพัฒน์ เพชรมณี
6/2
8
นายวัทธิกร ศรีทอง
6/2
9
นายกษิดิศ พรหมภักดี
6/2
10
นายเชาว์วรรธน์ โบศรี
6/2
11
นางสาวจิดาภา อินทรักษ์
6/2
12
นายปุณยธร รัตนรัตน์
6/3
13
นายจักรี พรหมเมฆ
6/3
14
นายชยพล ณ ลำปาง
6/3
15
นายณภัทร หิรัญเรือง
6/3
16
นายศราวุฒิ วงค์ศรีชา
6/3
17
นายณัฐธินาพล พรหมทอง
6/3
18
นายทัพพ์เทพ มากบุญ
6/3
19
นายพรหมพชร พันธุ
6/3
20
นายณัฐพงค์ หีตเพ็ง
6/3
21
นายนภัสกร นพมาศ
6/3
22
นายศุภชัย เกิดสังข์
6/3
23
นางสาวปวันรัตน์ มาศพิทักษ์
6/3
24
นายศุภกร เดี่ยววานิช
6/4
25
นายเมธาสิทธิ์ บุญแทน
6/4
26
นายธนภัทร ชูจิตร
6/4
27
นายพัชรพล จิ๋วพัฒนกุล
6/4
28
นายพีรณัฐ บุตรพรม
6/4
29
นายวีรภัทร เกิดแก้ว
6/4
30
นายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
6/4
31
นายชัยวัฒน์ การอรชัย
6/4
32
นายวรัญญู จันทร์หนู
6/4
33
นายธีรทัต เลขะฉัน
6/4
34
นายนิพิฐพนธ์ ทองเผือก
6/4
35
นายสฤษฎิ์ พันธุ์ทองดี
6/4
36
นายธนชาติ โชติช่วง
6/4
37
นายณัฐวุฒิ นามวงษ์
6/4
38
นายชนาธิป โชติสิงห์
6/5
39
นายพงษณัฐฐ์ มีสมบัติ
6/5
40
นายธีรภัทร ก๋งหมึง
6/5
41
นายศุภณัฐ แซ่ห่าน
6/5
42
นายชนวีร์ อินทชาติ
6/5
43
นายธนกร ยอดดนตรี
6/5
44
นายนนท์ปวิธ โถวรุ่งเรือง
6/5
45
นายนัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี
6/5
46
นายสิทธิพร อร่ามเมฆ
6/5
47
นายธนภัทร วรรณเต็ม
6/5
48
นายกฤตนัย ดีดวง
6/5
49
นายโชติตระการ ทองเกียรติ
6/5
50
นายกามาล ศรีสะอาด
6/5
51
นายกรวิชญ์ ยงกำลัง
6/6
52
นายกฤตพร วิชัยดิษฐ์
6/6
53
นายธัญยธรณ์ นามกร
6/6
54
นายณัฐชนน รอดอินทร์
6/6
55
นายวิศวะ ศรเกลี้ยง
6/6
56
นายกองทัพฐ์ ศรีสวัสดิ์วัฒนา
6/6
57
นายณัฐภัทร ส่งศรี
6/6
58
นางสาวกัญญาวีร์ ทองมาก
6/6
59
นายชญาวุช ทองเต็ม
6/7
60
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
6/7
61
นายภูริภัทร สมบัติทอง
6/7
62
นายกิตติภพ ศิริกุลพิทักษ์
6/7
63
นายโกเมน ศรีสวัสดิ์
6/7
64
นายธรรมนาถ ไชยชนะ
6/7
65
นายพรนรินทร์ ผลจันทร์
6/7
66
นายภัคคภูมิ จินดาเดช
6/7
67
นายวัชรสินธุ์ ถิ่นกาญจน์
6/7
68
นางสาวกฤตติยากรณ์ แจ้งบุรี
6/7
69
นายธนนันท์ ศรีธนสาร
6/8
70
นายชนะชัย คินธร
6/8
71
นายปุณณัตถ์ นาคทาย
6/8
72
นายรพีวิชญ์ ทองว่าง
6/8
73
นายวิชชรัศ แก้วสีนวล
6/8
74
นายธัญวิชญ์ อ่ำใหญ่
6/8
75
นางสาวกนกภัทร สำคัญจิตต์
6/8
76
นางสาวอรนลิน จินาสุ่น
6/8
77
นายธนพล อินทรวารี
6/9
78
นายปุณณัตถ์ ทองพริ้ม
6/9
79
นายนิพิฐพนธ์ ศรีเมฆ
6/9
80
นายณัฎฐกิตติ์ รักเขียว
6/9
81
นายภูมิบดี นาคสงค์
6/9
82
นายอนรรฆ อินทรักษ์
6/10
83
นายวิณัฐพล บำรุง
6/10
84
นายอภิวัฒน์ ศิลปวิสุทธิ์
6/10
85
นายสุเมธัส จันทร์ปาน
6/10
86
นายธนโชติ พุ่มนึก
6/10
87
นายจุฑาวัฒน์ จุฑานนท์
6/10
88
นายตุลธร จันทระ
6/10
89
นายธนพล จุ้ยแสงคง
6/10
90
นายนภนต์ นรังศิยา
6/10
91
นายวิริทธิ์พล หนูคงคา
6/10
92
นายอนพัช แก้วขำ
6/10
93
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
6/11
94
นายธรรมวิชญ์ ขุนศรี
6/11
95
นายกฤษกร รัตนชัย
6/11
96
นายพิสิฐกร สุนทรมัฏฐ์
6/11
97
นายพลวัฒน์ ฉวีบุญยาศิลป์
6/11
98
นายพงศกร กันภัย
6/11
99
นางสาวพิตราภรณ์ ทองตะโก
6/11
100
นายณภัทร ชูมณี
6/12
101
นายรัชชานนท์ อนุภักดิ์
6/12
102
นายวรากร ศรีทองคำ
6/12
103
นายพีรณัฐ เกื้อสกุล
6/12
104
นายอกัณห์ เกษเพชร
6/12
105
นายสุธาสิน นิยมจิตร์
6/12
106
นายชนกานต์ นาคเรือง
6/12
107
นายมนาทัศน์ ขวัญแก้ว
6/12
108
นายญาณวุฒิ กองมณี
6/13
109
นายปัญญากร จันทร์เสี้ยวรัศมี
6/13
110
นายวิสุรัตน์ เกตุแก้ว
6/13
111
นายคามิน ทองหล่อ
6/13
112
นายฐิติวัตร ไวสินิทธ์ธรรม
6/13
113
นายเพชรกล้า สำอางศรี
6/13
114
นายกรณ์พงค์ ภัทรพงศ์ธนะชัย
6/13