โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 3
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 86 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32789
นายไชยพัฒน์ เพชรมณี
4/2
2
31514
นายธวัชชัย จันทร์เล็ก
6/1
3
31519
นายภูริทัต พรหมนวล
6/1
4
31566
นายพีรภัทร์ เจริญลาภ
6/1
5
31562
นายปวินท์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
6/2
6
31571
นายเศรษฐภูมิ เดชสถิตย์
6/2
7
31646
นายณัฎฐกิตติ์ อินทอักษร
6/2
8
31647
นายณัฐนนท์ ขาวนวล
6/2
9
31653
นายอติเทพ ติรประภา
6/2
10
31677
นายชนาธิป ใบแก้ว
6/2
11
31468
นายณัฐภัทร วัชราภรณ์
6/3
12
31512
นายวรภัทร แซ่โง้ว
6/3
13
31522
นายวรากร คงรักษา
6/3
14
31555
นายณัชพล เนตรศิริสวรรค์
6/3
15
31559
นายธนายุต ยอดประเสริฐ
6/3
16
31563
นายพงศ์พิภพ สุนทรวร
6/3
17
31599
นายโกมารัตน์ กาแก้ว
6/3
18
31603
นายธนพล นพคุณสิริ
6/3
19
31609
นายปิยทัศน์ รอดเพชร
6/3
20
32604
นายธนกฤต จรีวรรณเพชร
6/3
21
33745
นายณพวิทย์ สุนทรพิทักษ์กุล
6/3
22
31380
นายธีรภัทร ศรีคิรินทร์
6/4
23
31471
นายธนภัทร แสงสุวรรณ
6/4
24
31474
นายภูริ รุจิวิวัฒนกุล
6/4
25
31475
นายภูริภัทร เหลืองอรุณ
6/4
26
31478
นายรัฐนันท์ พูลนวล
6/4
27
31508
นายกฤตภาส ใจหาญ
6/4
28
31517
นายพีระกร ทวีทอง
6/4
29
31616
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ
6/4
30
31645
นายชิษนุพงศ์ พรหมวิเชียร
6/4
31
31747
นายกฤษฎา พาลเสือ
6/4
32
33716
นายจิรพัฒน์ นิลเวช
6/4
33
33754
นายชานน สุวัธนเมธากุล
6/4
34
31556
นายณัฐภูมิ ชูกลิ่น
6/5
35
31604
นายธนภัทร ยี่หวา
6/5
36
31642
นายภาคภูมิ รัตโน
6/5
37
33765
นายบูรพัทธ์ เข็มขาว
6/5
38
33767
นายศิวกร กาญจนประทุม
6/5
39
33770
นายอภิสิทธิ์ อุ่นอก
6/5
40
31379
นายธีร์ธวัช พรหมเกตุ
6/6
41
31382
นายพุฒิพงศ์ แสงวิเศษ
6/6
42
31419
นายชัยธวัช สีแดง
6/6
43
31467
นายณัฏฐสิทธิ์ รุยันต์
6/6
44
31482
นายศุภวิชญ์ มณีฉาย
6/6
45
31483
นายสุริยศักดิ์ เพ็ญศรี
6/6
46
31615
นายสุวิจักขณ์ สังข์ทอง
6/6
47
33782
นายณัฐภัทร ทองหวาน
6/6
48
31418
นายชัยชาญ อักษรคง
6/7
49
31432
นายสันติภาพ นวลมูสิก
6/7
50
31466
นายณภทร เทพนวล
6/7
51
31469
นายณัฐภัทร ศรีหมุดกุล
6/7
52
31477
นายรัชชานนท์ ลักขณาพันธ์
6/7
53
31712
นายธีระเดช ปานคล้าย
6/7
54
31717
นายศิรวิทย์ แก้วสวี
6/7
55
33786
นายปัณณธร บุตรสามบ่อ
6/7
56
31427
นายภูมินทร์ บุญแทน
6/8
57
31707
นายกฤษณ์ ธรรมบำรุง
6/8
58
31718
นายสนธยา ไกรวงศ์
6/8
59
31753
นายปัณฑณัท เม่นงาม
6/8
60
33800
นายธนพล เศวตศิลป
6/8
61
33807
นางสาวปฐมาวดี รุ่งแดง
6/8
62
31598
นายก่อศักดิ์ จันทรตรีรัตน์
6/9
63
33812
นายกันตภณ ศิลป์สวัสดิ์
6/9
64
33813
นายปรมินทร์ สมบูรณ์
6/9
65
33816
นายศุภณัฐ กองคำ
6/9
66
31553
นายกวินภพ แพงคำ
6/11
67
31649
นายธนบดี เมธากิตตินันต์
6/11
68
31756
นายวรรธนัย แพวิเศษ
6/11
69
31760
นายอัครพล เพ็ญจันทร์
6/11
70
31789
นายคุณากร ด่านธีรวนิชย์
6/11
71
31796
นายปกรณ์ ลิ่มพรางกูล
6/11
72
33846
นายธนพนธ์ ช่วยยิ้ม
6/11
73
33847
นายธนานนท์ จามพัฒน์
6/11
74
33848
นายนราธร วิเชียรธร
6/11
75
31375
นายจิรภัทร สุมงคล
6/12
76
31423
นายธนธรณ์ จิตต์เส้ง
6/12
77
31752
นายธีรภัทร วาริชกิจกุล
6/12
78
31791
นายธนกร ธนพิพัฒนศิริ
6/12
79
31797
นายปรวรรษ สมอินทร์
6/12
80
33858
นายณัฐพล วิรุฬมาศ
6/12
81
33860
นายภูมิวัชร์ หนูคงนุ้ย
6/12
82
31421
นายณัฐวัฒน์ การพร้อม
6/13
83
31719
นายสัณห์พงศ์ เอี่ยนเหล็ง
6/13
84
31800
นายลภัส สถิตเสถียร
6/13
85
33865
นายกิตติคุณ พันธุ์ทอง
6/13
86
33867
นายวัชรุตม์ เพชรรัตน์
6/13