โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมBio Gang (สมัครที่คุณครูสลับศรี)
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 18 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33067
นายพนธกร จันทรพิมล
6/13
2
33068
นายยุทธศักดิ์ ไรช่วง
6/13
3
30746
นางสาวธนภรณ์ ชาคโรทัย
6/13
4
30089
นางสาวชนิภรณ์ มณีรัตน์
6/13
5
30747
นางสาวนราวดี จิตรากุล
6/13
6
30757
นางสาวสาธินี นิยมจิตร์
6/13
7
30762
นางสาวอัญชิษฐา สุนทรปิยะพันธ์
6/13
8
30785
นางสาวญาณิศา แก้วกอน
6/13
9
30786
นางสาวณัฐพร ยามรัมย์
6/13
10
30787
นางสาวณิชนันทน์ เพชรสุวรรณ
6/13
11
30795
นางสาวปราชญานันท์ บำรุงรักษ์
6/13
12
31116
นางสาวนภสร เพชรเรือง
6/13
13
31221
นางสาวสิริวรรณ เลิศพูลผล
6/13
14
33069
นางสาวเกศสุดา รื่นรวย
6/13
15
33070
นางสาวชนกนันท์ หานศุภิชน
6/13
16
33071
นางสาวโชติกา ยุธิษยานุวัฒน์
6/13
17
33073
นางสาวปาณิศา อยู่ดี
6/13
18
33074
นางสาวฝนแรก พลศิลป์
6/13