โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 17 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
30886
นางสาวจงปวี เย็นแจ่ม
6/6
2
30897
นางสาวธัญสรณ์ ภักดีพรหม
6/6
3
30988
นางสาวมนัญชยา ศักดิ์ศิริ
6/6
4
31105
นางสาวจิตณัฏฐา พรหมพุ่ม
6/6
5
31108
นางสาวชนิกานต์ เขียวแดง
6/6
6
31171
นางสาวมนจินาถ โกละกะ
6/6
7
31205
นางสาวกรรณนิสา คำเหล็ก
6/6
8
31208
นางสาวจันทร์จิรา เดชแห้ว
6/6
9
32594
นางสาวภัทราวดี จุลแกบ
6/6
10
33761
นางสาวชนัญชิดา จำเริญ
6/6
11
33874
นางสาวณิชาภัทร ศรียาเทพ
6/8
12
31214
นางสาวธัญพร จรูญพงษ์
6/9
13
33113
นางสาวญาณิศา เพชรวิชิต
6/9
14
33115
นางสาวธรรัฏฐ์ พัฒน์แป้น
6/9
15
31191
นายพลกฤต เหมเดโช
6/10
16
33093
นายเวโรจน์ ขันใส
6/10
17
30749
นางสาวปุณยนุช เขียดแก้ว
6/12